Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne Nr 46 w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego Nr 46 w Szczecinie.

Data publikacji strony internetowej: 2013-11-12

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-11

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

  • zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane,
  • zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny,
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych,
  • materiały wideo nie zawierają napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-11, a zaktualizowano 2024-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anita Michałowska, adres poczty elektronicznej pp46@miasto.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 439 44 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek parterowy wolno stojący. Do budynku prowadzą 2 wejścia – jedno ogólnodostępne otwierane ręcznie. Dzwonek znajduje się po prawej stronie na wysokości ok. 1,5 m. Drugie wejście dla dostawców, do którego prowadzą dwa schody.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze znajduje się na jednym poziomie. Przejścia i korytarze szerokie, bez progów.

Dostosowanie schodów

Brak schodów

Dostosowanie wind

Brak, nie dotyczy

Dostępność pochylni

Brak, nie dotyczy

Dostępność platform

Brak, nie dotyczy

Dostępność informacji głosowych

Nie ma dostępu do informacji głosowej.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak

Dostosowanie parkingów

Przedszkole nie posiada własnego parkingu. Korzysta z parkingu należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „BROM 7” dysponującego nielicznymi miejscami parkingowymi. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dodatkowe informacje dot. strony internetowej Przedszkola

Podświetlane linki do stron internetowych

Na stronie przedszkola zaimplementowano mechanizm wysokiej dostępności, który pozwala włączyć podświetlanie aktywnych linków (tzw. hiperłącza) na wszystkich podstronach serwisu www przedszkola.

Możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona obsługuje standardowe skróty klawiaturowe.

Wersja mobilna strony internetowej przedszkola dostępna na smartfonach.

Strona internetowa przedszkola została wykonana w technologii RWD (ang. responsive web design) i jest dostępna z dowolnego urządzenia (komputer/tablet/smartfon).

Zabezpieczenie strony internetowej przedszkola za pomocą protokołu https

Strona korzysta z bezpiecznego połączenia HTTPS.

Łatwy dostęp do strony BIP przedszkola

Na stronie internetowej przedszkola umieszczono odnośniki do BIP przedszkola.

Możliwość sprawdzenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

Na stronie przygotowana została dedykowana sekcja umożliwiająca sprawdzenie opłat za pobyt dziecka.

Aplikacja mobilna

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Skip to content